Pravidla pochodu

 

Přihlášení k pochodu :

1.  podání přihlášky (do 20.7.2014)

2.  zaplacení příspěvku na organizaci

 

Děti do 18 let se účastní pochodu pouze v doprovodu starší osoby.

Pro splnění nároku na odznak musí účastníci do 45 let absolvovat celou trať. Nad 45 stačí absolvovat část trati a zúčastnit se pietního aktu. Část trati znamená i například návštěvu některého z pietních míst, záleží na zdravotním stavu a kondici každého z veteránů.

 

Organizační pokyny k pochodu:

Účastník se může na trase pohybovat pouze vlastní silou. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Na trase budou rozmístěny kontrolní stanoviště. Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrol. Při setkání s kontrolou se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a požaduje potvrzení průchodu kontrolou.

Účastník je povinen dodržovat trasu. Odbočení je povoleno pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy (obchod, restaurační zařízení, studánka, ...).

 

Startující se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.

 

Příspěvek na organizaci bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

Účastník je povinen odevzdat kontrolní kartu v cíli. Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi).

 

Účastník je vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici - reflexní vesta, kterou užívá při pohybu po komunikaci, při pohybu po turistických trasách používána být nemusí. Organizátor se zavazuje poskytnout účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska nebo na posádkové zdravotnické zařízení. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky.

 

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů:Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky.Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců.

 

Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány.

Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu.

Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel a nebo obsahu.

 

Každý účastník, který splní podmínky, obdrží medaili se stužkou a certifikát.

 

Nárok na ocenění vzniká:

1. dodržením pravidel pochodu

2. zaplacením příspěvku na organizaci

3. projitím všech kontrolních stanovišť

 

Medaile a certifikát bude vydána každému účastníkovi po předložení kontrolní karty okamžitě po absolvování pochodu.